128. СУ грабна приз на „Еразъм+“

128 СУ „Алберт Айнщайн“ получи наградата „Знак за качество“ по програма „Еразъм+“ за най-добър проект в категория „Образование за възрастни“ на официална церемония в края на 2023 година. На нея бяха откроени успешни преподавателски практики, младежки инициативи и проекти за доброволци, както и техните партньори, участващи в проекти за европейско сътрудничество.

Наградите бяха връчени от премиера акад. Николай Денков, министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, началника на РУО София – град д-р Ваня Кастрева и изпълнителния директор на Центъра за развитие на човешките ресурси Михаил Балабанов.

На срещата специално внимание бе обърнато на темата „Европейски образователни програми в перспектива“, представена от зам. директора на 128 СУ „Алберт Айнщайн“ – г-жа Десислава Огнянова. В своето обобщение тя очерта миналото, настоящето и бъдещето на Програма „Еразъм+“.

Разработеният от 128.СУ проект: „Умения и компетентности на 21 век за устойчива училищна общност“ под № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000072725 получи висока оценка. Той е продължение на проектни дейности в областта на дигиталните образователни технологии от 2017г., насочени към повишаване на професионалната квалификация на учителите от начален, прогимназиален и гимназиален етап чрез усъвършенстване на езиковите, дигитални, управленски умения за справяне с конфликти и предизвикателства в класната стая.

В периода от 2017г. до 2023г. успешно бяха реализирани 4 проекта по КД1 и един партньорски проект по КД2 по програма „Еразъм+“, които провокираха творчеството на учителите. Те подготвиха и представиха 12 интердисциплинарни уроци в различни тематични области за всички етапи на училищно образование с цел осъществяване на междупредметни връзки и практически приложения на знанията в различни научни области.

Професионалният екип от 128 СУ „Алберт Айнщайн“ усъвършенства компетенциите в разработването и управлението на образователни мобилности по програма „Еразъм+“. Положи творчески усилия за развитие на устойчива образователна среда и за надграждане уменията на педагогическия и административен колектив. Успя да изгради училищна общност с активно гражданско съзнание, толерантност и критично мислене, като увлече в нея ученици, учители, родители и партньори в мисията за реализиране на качествен образователен процес. Осъществи международно сътрудничество с други организации за обмен на добри практики за изпълнение на целите, заложени в стратегията и европейския план за развитие на училището.

„Еразъм +“ осигури професионална квалификация на 27 учители и трима представители на ръководството на 128.СУ в различни европейски държави. Предостави възможност за участие в проектни дейности, мобилности и стажове в  компании от ЕС на над 140 ученици за последните 3 години.

Програма „Еразъм+“ има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и обучението на младежта и бизнеса, за да се насърчат иновациите и конкурентоспособността. В нея се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход, насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот. Тя подпомага усилията на участниците да оползотворят ефективно потенциала и социалния капитал. Утвърждава принципа „учене през целия живот“, защото училищното образование е това, което гради бъдещето на страната ни.

„Еразъм+“ е витрина, в рамките на която можем да покажем положителното в българското образование“, е мнението на ресорния министър Галин Цоков.

За управлението на финансираната от Европейския съюз програма „Еразъм +“ в България съдейства Центърът за развитие на човешките ресурси. Центърът се превърна в платформа за обмен на иновативни образователни методи и добри практики за разрешаване на предизвикателства, възникващи в системата на образованието и обучението.

128. СУ грабна приз на „Еразъм+“