UspehLogo

 

 

Във връзка с реализирането на проект BG 051ро001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/ нашето училище е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година и Министерството на образованието, младежта и науката.

Общата цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. По този начин учениците развиват допълнителни знания, умения, компетентности и се осмисля свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

През учебната 2012-2013г. в 128 СОУ „Алберт Айнщайн” се реализират клубове и ателиета в 30 извънкласни дейности. Пълният списък вижте тук.

 

Ето и някои интересни моменти от живота на клубовете „УСПЕХ!

Програма „Успех“