Трето класиране […]

Резултати след трето класиране:
128 СУ "Алберт Айнщайн" обявява 2 /две/ свободни места.

Второ класиране […]

Първо класиране […]


Необходими документи:

 1. Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование.
 2. Оригинал и копие на удостоверението за раждане на детето.
 3. Заявлението, подадено по електронен път, на хартиен носител с подпис.
 4. Други необходими документи

ВАЖНО:

При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от
класирането и мястото се обявява за свободно за следващото класиране.


Уважаеми родители,
Ръководството на 128 СУ „Алберт Айнщайн“ обявява прием на ученици за първи клас в четири паралелки по 22 ученици за учебната 2020-2021 година.

Уважаеми родители,

Във връзка с многобройни въпроси относно граничните прилежащи райони на общинските училища за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година, Столична община направи уточнение, с което можете да се тук.

Училище Граничен прилежащ район
РАЙОН "МЛАДОСТ"
10. СУ 125. СУ, 145. ОУ, 39. СУ, 128 СУ 55. СУ-район "Студентски"
39. СУ 128 СУ, 125. СУ, 10. СУ, 144. СУ, 81. СУ, 131 СУ, 8 СУ-район "Студентски"
81. СУ 144. СУ, 145. ОУ, 39. СУ, 128 СУ , 131. СУ, 82. ОУ
82. ОУ 131. СУ, 144. СУ, 81. СУ, 145. ОУ, 83. ОУ-район "Панчарево"
118. СУ 125. СУ, 145. ОУ, 8 СУ, 55. СУ-район "Студентски"
125. СУ 10. СУ, 145. ОУ, 39. СУ, 128 СУ , 118, СУ
128. СУ 39. СУ, 144. СУ, 81. СУ, 131. СУ, 10. СУ, 8 СУ, 55. СУ-район "Студентски", 125. СУ
131. СУ 144. СУ, 81, СУ, 39. СУ, 128 СУ , 82. ОУ
144. СУ 81. СУ, 131. СУ, 145. ОУ, 39. СУ, 128 СУ, 82. ОУ
145. ОУ 125. СУ, 144. СУ, 118. СУ, 10. СУ, 81. СУ, 82. ОУ

ВАЖНО!

Във връзка с многобройните въпроси и коментари в Социалните мрежи относно реда за подаване на заявления за кандидатстване за прием в 1ви клас, уведомяваме следното:

1. Предвид създадения ред във връзка с обявеното извънредно положение Ви информираме, че не е необходимо да принтирате, подписвате и сканирате (фотографирате) заявлението.

2. Родителите, които разполагат с електронен подпис и желаят, могат да подпишат и изпратят заявленията си подписани, а тези които не разполагат с такива, могат да изпратят своите заявления без подпис.

3. След класиране, при записване в съответното училище на място, родителя/настойника следва да представи на хартиен носител с подпис своето заявление подадено по електронен път, придружено с оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т. 8.5 и т. 8.10 от Системата (когато са относими).


ВАЖНО!

Във връзка със стартиране на кампанията за кандидатстване за прием на деца в първи клас в общинските училища, Ви уведомяваме за следното решение на Столична община:

 1. Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в столичните училища ще бъдат осигурявани под формата на справки от съответната районна администрация, на чиято територия попада училището изцяло по служебен път. Това са:
 • Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години
 • Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна в последните 1-3 години
 • Удостоверение за настоящ адрес
 • Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 • Удостоверение за раждане на дете.

По този начин няма да се налага родителите да посещават администрацията, за да се снабдят с необходимите документи и да заплащат такси за услугите.

 1. Заявленията за кандидатстване са оформени във файл .dox, който родителите могат да изтеглят от сайта на районната администрация, училището или Електронния портал на СО.

По този начин родителите няма да се налага да посещават училищата, а ще изпращат заявленията си по електронната  поща на съответното учебно заведение.
Уважаеми родители, заявленията за прием в първи клас се подават на e-mail адрес: 1klas@128sou-sofia.info

Цялата информация за кампанията е в рубрика „Образование“ на Електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages, на интернет страниците на районните администрации и на сайта на РУО – София-град.


График на дейностите за прием в първи клас
СРОК ДЕЙНОСТ
30.03.2020 г.

Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район - на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.
01.06.2020 г. в 17.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.
от 02.06.2020 г. до 05.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на първо класиране.
08.06.2020 г. - в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за второ класиране.
от 09.06.2020 г. до 15.06.2020 г. вкл. до 12.00 ч. * Подаване на заявления за участие във второ класиране.
15.06.2020 г. - в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на второ класиране.
18.06.2020 г. - в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за трето класиране.
от 19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. вкл. до 12.00 ч. Подаване на заявления за участие в трето класиране.
22.06.2020 г. - в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.
23.06.2020 г. до 24.06.2020 г. 17.00 ч. Записване на учениците, приети на трето класиране.
24.06.2020 г. - в 18.00 ч. Обявяване на свободните места след трето класиране
от 25.06.2020 г. до 14.09.2020 г. вкл. Попълване на свободните места след трето класиране и  публикуването им на интернет страницата на училището и РУО София-град
 • ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:
  • * На 09.06 и 11.06 заявления за участие във второ класиране могат да се подават след приключване на НВО по БЕЛ и математика за VII клас

Какво предлага училището:

Училището разполага с два самостоятелни етажа за учениците от І-ви до ІV-ти клас, с всички функционални предимства:

-целодневно обучение за самоподготовка и занимания по интереси;

-съвременно обзаведени класни стаи с модерно оборудване;

-интерактивни уроци чрез мултимедийни презентации;

-часове по английски език и компютърна грамотност;

-творчески ателиета – рисуване, музика и танци;

-обновен физкултурен салон и площадки за игра;

-денонощно видеонаблюдение;

-бюфет и стол за ученическо хранене;

-медицинско обслужване и консултации с логопед;

-безплатна закуска и участие в програми: „Ученически плод”; „Училищно мляко”;

-участие на децата в проекти, като: „С грижа за всеки ученик”, Модул 1 „Осигуряване на обучението на  талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”, „Фортисимо в клас”, „Арт ателие” на фондация „EASYART” и др.;

Архив

Трето класиране […]

Резултати след трето класиране:
128 СУ "Алберт Айнщайн" обявява 2 /две/ свободни места.

Второ класиране […]

Първо класиране […]