Дигитални образователни средства

През учебната 2016-2017 г. 128 СУ „Алберт Айнщайн“ кандидатства и спечели финансиране с проект 2017-1-BG01-KA101-0357118 “Дигитални образователни средства – стъпка напред към модерно Европейско измерение“ по програмата Еразъм+. Проектът предвижда повишаване на професионалната квалификация на учителите от начален, прогимназиален и гимназиален етап чрез усъвършенстване на дигиталните, чуждоезиковите и управленски умения  и  прилагане на нови интерактивни методи и електронни ресурси в урочната, извънкласната и проектна дейност. В проекта са включени 6 учители, които ще участват в различни квалификационни курсове в Република Малта и Република Ирландия. Участието в мобилностите на проекта ще даде възможност за повишаване на мотивацията и ефективността на преподаване и учене чрез интегриране на дигиталните технологии, таблети и смартфони, както и използването на софтуерни платформи за управление на учебния процес в класната стая и извън нея и за споделяне на добри практики и мултикултурно общуване с колеги и ученици от Европа. Реализирането на този проект ще помогне на учителите, учениците и ръководството да се справят с предизвикателствата на глобализацията, дигитализирането и постигането на европейски измерения на институцията.

От 9 до 13 октомври 2017 г. учители от 128 СУ „Алберт Айнщайн“ участваха в обучение, организирано от института ETI в Република Малта. В рамките на квалификационните курсове колегите Десислава Огнянова, Елза Вукова и Светла Арсенян  усъвършенстваха професионалните си умения в областта на дигиталните технологии, управлението и методиката на обучение по английски език, както и комуникативните си умения в мултикултурна среда за споделяне на опит и партньорство с колеги от цяла Европа. В края на обучението учителите разработиха личен план за развитие, блогове и уебсайтове с интересни онлайн ресурси и уеб приложения, които ще бъдат използвани за повишаване на мотивацията, успеваемостта и лингвистичните умения на учениците. Културната програма включваше запознаване с природни и историчеси забележителности на Малта, както и посещение на фестивали и събития в столицата Ла Валета и гр.Мдина.

Дигитални образователни средства