Заповеди, наредби, профил на купувача и други документи

График за консултациите на учителите с родители и ученици (вижте тук).

Заповед за определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ (вижте тук)

Заповед за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни произведения (Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“), за откриване на процедура по приемане на предложения и за условията за подаване на предложения и др. (вижте тук).

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГИТЕ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ

ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (ВЛИЗА В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА)

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД ИЛИ КЛАС ЗА КЛАСОВЕТЕ ОТ I ДО VI В УЧИЛИЩЕ НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП ИЛИ ОСНОВНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

За допълнителна информация, моля обърнете се към пом.диркторите на училището.

Профил на купувача.

Вътрешни правила за поддържане на профила за купувача

Правилник за дейността на 128 СУ „Алберт Айнщайн“

Етичен кодекс за поведението на служителите в 128 СУ „Алберт Айнщайн“

Единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз

Заявление за записване на ученик.

Бюджет 2016

Отчет за бюджета март 2016

Заповед за вътрешни размествания по бюджетните параграфи

Отчет за бюджета юни 2016

Заповед за вътрешни размествания по бюджетните параграфи

Справка по дейности и параграфи септември 2016

Заповед за корекции септември 2016

График за консултации на учителите с родители и ученици 2016/2017 г.

Отчет за бюджета декември 2016

Отчет за бюджета март 2017

Отчет за бюджета юни 2017

Ръководството на 128 СУ „Алберт Айнщайн“ обявява конкурс за осъществяване на извънкласни дейности за учебната 2017/2018г. за следните позиции:

 1. Тайкуондо
 2. Ушу
 3. Баскетбол
 4. Художествена гимнастика
 5. Народни танци

Срок за подаване на документи: 19-25 септември 2017г.

За сведение вижте Правила на Столичен общински съвет за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.

Ръководството на 128 СУ „Алберт Айнщайн“ удължава срока за прием на документи с 15 дни за следните позиции:

 • -Ушу;
 • -Народни танци;
 • -Баскетбол.

 

Заповед за класираните фирми на I-во място (вижте тук).

Класирани на II и III място позиция Таекуон-До:

 • -II място-Централен полицейски клуб -81 точки;
 • -III нясто-Таекуон-До клуб „Левски“ -76 точки.

 

Класирани на II място позиция Художествена гимнастика:

 •  -Академия „Том и Джери“ -85 точки.

 

Отчет за бюджета септември 2017г.

 

Заповед-2 за класираните фирми на I-во място (вижте тук).

Класирани на II място позиция Народни танци:

 •  -ДСА „Том и Джери“ -83 точки.

 

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности, заявление, заповеди и други документи по проект „ТВОЯТ ЧАС„( вижте тук)

Отчет за бюджета декември 2017

Бюджет 2018, дейности 322,318,326 2018г.

Отчет за бюджета март 2018г.

Доклад за изпълнение на бюджета към 30 март 2018г.

Заповед за корекция на бюджета и размествания-първо тримесечие 2018г.

Отчет за бюджета юни 2018

Отчет за бюджета септември 2018

Отчет за бюджета декември 2018

Бюджет март 2019

Отчет за бюджета март 2019

Отчет и подробна справка юни 2019

Отчет и подробна справка септември 2019

Заповед за корекция и вътрешни размествания по параграфи за III-то тримесечие 2019г.

Отчет и подробна справка, заповед и доклади декември 2019.