ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГИТЕ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ

ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (ВЛИЗА В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА)

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД ИЛИ КЛАС ЗА КЛАСОВЕТЕ ОТ I ДО VI В УЧИЛИЩЕ НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП ИЛИ ОСНОВНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

За допълнителна информация, моля обърнете се към пом.директорите на училището.