Твоят час – 2017/2018

През учебната 2017/2018 година продължава изпълнението на дейностите по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Правилата и изискванията за изпълнението на проектните дейности са определени в Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта, утвърдена със Заповед № РД09-2233/19.04.17 г. на министъра на образованието и науката.

В изпълнение на дейностите по проекта, в училището се провеждат представителни изяви. Вижте част от изявите на клубовете:“Моят роден край“ с ръководител Нина Геогриева, „Общуване без граници“ с ръководител Елза Вукова и клуб „Екипиран за растеж“ с ръководител Светла Арсенян.

« на 3 »
Твоят час – 2017/2018