Сътрудничество с НИО за изпълнение на проект  2202-1-BE02-KA220-SCH-000089675 по програма Еразъм+

По покана на Националния инспекторат по образованието от м.октомври 2023 г. нашето училище се включи в проект STESSIE (Strengthening, spreading, disseminating, implementing and evaluating the Toolbox for (self-) Evaluation and Stimulation Social Inclusion in Education) по програма Еразъм+. Проектът е насочен към разработването на инструменти и придобиването на умения на училищните екипи да провеждат самооценка на дейностите, свързани с приобщаването и социалното включване. Дейностите в България са свързани с апробиране в няколко училища в гр. София на разработените инструменти за самооценка: платформа, въпросници за самооценка, наръчник за самооценяването. Добавената стойност за училищния ни екип е придобиването на умения за извършване на самооценка на една от основните дейности в училището. Пилотирането на самооценката на училището за прилагането на политиката на приобщаващото образование и социалното включване е добра възможност за промяна на нагласите и подготовка на дейностите по самооценяване на училището. Проектните дейности се осъществяват в сътрудничество с няколко инспектората, университети и училища в Европа.

Основни функции на приложението TESSIE (инструмент за оценка (самооценка) и стимулиране на социалното включване в образованието)

  • оценка на приобщаващите практики;
  • самооценка на политиките;
  • анализ на средата и практиките на Вашето училище, като се гарантира, че те активно насърчават разнообразието и приобщаването.

Приложението TESSIE ще даде възможност на родители, ученици, учители и другите педагогически специалисти, да се  чувстват повече приобщени към училищния живот. Чрез използването на TESSIE се предоставя инструмент за обучение на екипа за укрепване на техните приобщаващи практики, придобиване  на представа за области, които може да се нуждаят от подобрение.

 

 

Сътрудничество с НИО за изпълнение на проект 2202-1-BE02-KA220-SCH-000089675 по програма Еразъм+