Процедура по прием в пети клас – 2023/2024

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

  • Брой паралелки в пети клас – 4 /четири/ паралелки; Брой на учениците в паралелките – 26 ученици, общо 104 ученици.
  • Училищната комисия за прием в пети клас проследява движението на учениците и в случай, че има свободни места, ги обявява на сайта на училището, заедно с график на дейностите по прием на учениците.
  • За изпълнение на училищния план-прием, училищната комисия, която приема заявленията за преместване в V клас разработва критерии за преместване, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места.
  • Критериите на комисията се публикуват на интернет страницата на училището.
  • Срок на подаване на заявление – 14.07.2023 г.
  • Класиране – 20.07.2023 г.

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В Прием > Прием в пети клас

Процедура по прием в пети клас – 2023/2024