ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО ЗА УЧЕНИЦИ

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

С актуализацията на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.), се дава възможност всяка учебна институция да организира занимания по интереси.

Публикуваната в рубриката на сайта – „Проекти-Занимания по интереси“  анкета има за цел да идентифицира заниманията по интереси, в които учениците искат да се включат.  Заниманията по интереси са по желание и се финансират от бюджета на училището. Моля  попълнете анкетата до 19.01.2019г.

ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО ЗА УЧЕНИЦИ