УСПЕХ, Твоят час, Занимания по интереси

ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

С актуализацията на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 г.), се дава възможност всяка учебна институция да организира занимания по интереси.

Предлаганата анкета има за цел да идентифицира заниманията по интереси, в които учениците искат да се включат.  Заниманията по интереси са по желание и се финансират от бюджета на училището. Моля  прегледайте и попълнете анкетата до 19.01.2019г.(анкетна карта)

 

27.06.2018г. ИЗЛОЖБА „Ние творим и се забавляваме“ на учениците от арт ателие „Пъстроцветна дъга“ по проект „Твоят час“. Вижте невероятните постижения на учениците на финалната изложба!

« 1 на 2 »

« 1 на 2 »

 

30.05.2018 – АНКЕТИ за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта „Твоят час“

Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта.
За целта, директорите на училищата следва да запознаят учениците, техните родители, както и членовете на съвета „Твоят час“ с възможността да изразят мнението си за дейностите по проекта и да предоставят електронните адреси на анкетите. Същите са както следва:

Анкета за учениците
Анкета за родителите
Анкета за членовете на съветите „Твоят час“

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.

 

 

През учебната 2017/2018 година продължава изпълнението на дейностите по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Правилата и изискванията за изпълнението на проектните дейности са определени в Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта, утвърдена със Заповед № РД09-2233/19.04.17 г. на министъра на образованието и науката.

В изпълнение на дейностите по проекта, в училището се провеждат представителни изяви. Вижте част от изявите на клубовете:“Моят роден край“ с ръководител Нина Геогриева, „Общуване без граници“ с ръководител Елза Вукова и клуб „Екипиран за растеж“ с ръководител Светла Арсенян.

 

На 23.10.2017г. в стая 206 от 12,30ч. се проведе публична изява и представяне на проекти на дейност „Здравно букварче“ по проект Твоят час с ръководител Анелия Найденова. Темата беше „Извор на живота е водата“.Гости на мероприятието бяха родител М. Георгиева  и  медицинската сестра Евелина Енакиева. Целта на изявата е учениците да намерят и изговят табла, работейки в екип. Учениците показаха свойте изготвени проекти, тяхните мечти и вълнения.

На 25.10.2017г. се проведе публична изява на тема „Спрайтове танцьори“ сучастниците от дейност Визуално програмиране за деца-1 и 2 в кабинетите по информатика -309 и 310. С помощта на учителя определен ученик презентира програмата пред учениците , влизайки в роля на учителя. Целта на темата е учениците да се научат да мислят последователно и логически. Учениците показаха добро ниво за работа с програмата Scratch.Ръководители на дейностите са А. Aтанасова и   М. Георгиева.

На 23.11.2017г. от 13:30ч. в 309 стая в 128 СУ се проведе представителният урок на тема : „ Химични методи за опазване на чистотата на водата ’’ от проект ‘’Твоят час ’’,клуб ‘’Млад химик?? с ученици от 7а и7 б класове от 128 СУ, ръководител Деляна Гаджанова. Имаше гости учители от 128 СУ на урока. Цели: Да се обсъдят здравни и екологични проблеми, свързани със замърсяването и опазването на водата! Да се обогатят знанията по проблемите на замърсяването и опазването на околната среда! Да се създадат условия за изява на ценностно отношение на учениците към природата! Очаквани резултати: Учениците да назовават основни замърсители на водата,  посочват начини за почистване на водата, oписват накратко парников ефект и киселинни дъждове! Дидактически средства и материали: снимков материал,презентации за методи за пречистване на водата и беседа на учениците по темата.Учениците от 7а и 7б на 128 СУ се представиха отлично в представителните изяви свързани с темата: ‘’Химични методи за опазване чистотата на водата’’ за което представяме и снимков материал.

лого-проект

 

Заявление и декларация за информирано съгласие ( вижте тук)

Регистър на дейностите по проект „Твоят час“ ( вижте тук)

Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта( вижте тук)

Заповед и правила ( вижте тук)

За допълнителна информация електронната платформа на проекта (вижте тук)

 

UspehLogo

 

Във връзка с реализирането на проект BG 051ро001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/ нашето училище е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година и Министерството на образованието, младежта и науката.

Общата цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. По този начин учениците развиват допълнителни знания, умения, компетентности и се осмисля свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

През учебната 2012-2013г. в 128 СОУ „Алберт Айнщайн” се реализират клубове и ателиета в 30 извънкласни дийности. Пълният списък вижте тук.

 

Ето и някои интересни моменти от живота на клубовете „УСПЕХ!