Списък на приетите ученици […]


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ- ГИМНАЗИСТИ,

128 СУ „Алберт Айнщайн“ обявява две свободни места за паралелка профил
„Софтуерни и хардуерни науки“ след 3 етап на класиране.

ВАЖНО!
Записването ще се проведе на 07.08.2020 г. от 9.00 до 14.00 ч.


Уважаеми родители/настойници на бъдещите ученици, които ще изберат 128 СУ за учебната 2020/2021 година, скъпи бъдещи осмокласници,
За новата учебна година училището обявява прием в паралелки:

 • Профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки”Защита на информацията – КОД: 1660
 • Професионална паралелка „Банкова охрана и инкасова дейност” – КОД: 1670

План-приемът се осъществява съгласно Наредба №10 /01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 г. след завършено основно образование съгласно заповед № РД 09-2152/ 27.08.2019 г., изм. със заповед № РД 09-920/ 05.05.2020 г. на министъра на образованието и науката


ВАЖНО!

Училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици в VIII клас ще работи по следния график:

 • Първо класиране – 14 – 16 юли;
 • Второ класиране – 20 – 22 юли;
 • Трето класиране – 30 юли;

Работно време на комисията – от 8:30 до 17:00 ч.

Необходими документи при записване:

 • заявление до директора- попълва се на място, в 128 СУ
 • оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО
 • оригинална служебна бележка с резултатите от:
  – НВО по български език и литература
  – НВО  по математика
 • оригинално медицинско свидетелство за кандидатстване в професионална паралелка

I. Елементи на балообразуването с точки от 0 до 100
1. Национално външно оценяване (НВО) – 100 точки
      – по Математика
      – по БЕЛ

2. Два предмета от Свидетелството за основно образование
      БЕЛ (50 точки) + Математика (50 точки) = 100 точки

II. Формула при балообразуването (максимален резултат – 500 точки)
1. за профил „Софтуерни и хардуерни науки„, паралелка „Защита на информацията“ с разширено изучаване на Английски език*
      2x 100 т. НВО (БЕЛ) + 2x 100 т. НВО (Математика) + 2x 50 т. = 500 т.

2. за професионална паралелка „Банкова охрана и инкасова дейност“, професия „Охранител“, с разширено изучаване на Английски език*
      2x 100 т. НВО (БЕЛ) + 2x 100 т. НВО (Математика) + 2x 50 т. = 500 т.
         ЗАБЕЛЕЖКА: Към професионалната паралелка („Банкова охрана и инкасова дейност“) се изисква медицинско при продаването на документи.

III. Профилиращи предмети и професионална подготовка

 • Профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки”
  1. Информатика
  2. Информационни технологии
  3. Английски език
 • Изучавани предмети:
  1. Основи на правото и правовата държава
  2. Специална психология
  3. Етика и право на информационното общество
  4. Защита на националната сигурност

  5. Информационна сигурност

 

Допълнителната подготовка е в сферата на информационните технологии и сигурността на информацията в киберпространството.Обучението се извършва с подкрепата на Академия на МВР, УниБИТ, ГДБОП и Международната академия за киберразследвания. Това осигурява на възпитаниците ни широка възможност за реализация в държавната администрация и частния сектор, както и  придобиване на знания, необходими за продължаване на образованието им във ВУЗ по специалности, свързани с охраната и сигурността на информацията.

 • Професионална паралелка „Банкова охрана и инкасова дейност”

  Изучавани предмети от професионалната подготовка:
  1.Основи на правото
  2.Защита на класифицираната информация
  3. Защита на личните данни
  4.Технически системи за сигурност в банковите институции
  5. Професионална етика и комуникативни умения

Придобилите степен на професионална квалификация имат предимство за работа в държавните охранителни структури, за обучение в Академиятa на МВР и други висши училища за специалисти в сферата на фирмената сигурност, защита на интелектуалната собственост и киберсигурността.

 

 • ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:
  • Максимален брой ученици за всяка паралелка – 26, минимален брой – 18.
  • Общ брой паралелки – 2
  • Максимален резултат при балообразуването за всяка паралелка – 500 точки.
  • *Разширено изучаване на чужд език в VIII клас – 432ч. год / 12ч. седмично.