ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

  • Брой паралелки в пети клас - 4 /четири/ паралелки; Брой на учениците в паралелките - 26 ученици, общо 104 ученици.
  • Училищната комисия за прием в пети клас проследява движението на учениците и в случай, че има свободни места, ги обявява на сайта на училището, заедно с график на дейностите по прием на учениците.
  • За изпълнение на училищния план-прием, училищната комисия, която приема заявленията за преместване в V клас разработва критерии за преместване, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места.
  • Критериите на комисията се публикуват на интернет страницата на училището.
  • Срок на подаване на заявление - 14.07.2023 г.
  • Класиране - 20.07.2023 г.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА, ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА:

Критерий
Точки
Необходими документи
1.
Адресна регистрация на детето в прилежащия на училището район:
8
Документ за адресна регистрация
2.
Други деца от семейството, обучаващи се в 128.СУ
6
Удостоверява се служебно
3.
Резултати от НВО по БЕЛ и Математика
4
Удостоверение за завършен начален етап на образование
4.
Дете, сирак или полусирак
2
Смъртен акт и акт за раждане на детето