За вас, зрелостници от випуск 2021 година

Вие, учениците от XII клас на уч. 2020/2021г. ТРЯБВА да се запознаете с правата и задълженията си по:
– НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (от чл.100 до чл.102 вкл.)
– НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
– НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование ( чл.35 и чл.36 )

График по дейности и дати:

/ДЗИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2021г. /

Дейност Срок
1 Подаване на заявления (по образец) за допускане до ДЗИ сесия май- юни 2021 г. 01.03.2021 г. – 19.03.2021 г.
Отг. кл. р-ли.
2 Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит за промяна на оценка
Учениците имат право еднократно да се явят за промяна на год./окончателна оценка
26.04.2021 г.  30.04.2021 г.
3 Приключване на втория учебен срок 14.05.2021 г.
4 Изпити за промяна на годишна оценка по график
5 Обявяване на списъци с разпределение на зрелостниците по училища, сгради и зали до 18.05.2021 г.
6 Издаване на служебна бележка „ ДОПУСНАТ“ до избраните предмети ДЗИ до 18.05.2021 г.
7 Държавни зрелостни изпити:
1. БЕЛ (задължителен)
2. ДЗИ по избор (задължителен)
3. ДЗИ по желание на ученика
* съгл. Заповед № РД    ………….. на министъра на образованието и науката
19.05.2021 г., начало 8:00 ч.
21.05.2021 г., начало 8:00 ч.
26 – 31 .05.2021 г.
8 Оценяване на изпитните работи 22.05.2021 г. – 06.06.2021 г.
9 Обявяване на резултатите от всички държавни зрелостни изпити до 07.06.2021 г.
10 Връчване на дипломи за средно образование до 22.06.2021 г.