За вас, зрелостници от Випуск 2024 година,

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2023

Скъпи зрелостници, през учебната 2023/2024 година Ви предстои да се явите на държавен зрелостен изпит (ДЗИ) на основание чл.132 от ЗПУО за придобиване на средно образование. Всички зрелостници се явяват на задължителен ДЗИ по Български език и литература и на втори задължителен ДЗИ, за който на основание чл.134 ал.2 и ал.3 от ЗПУО учениците в профил „Софутерни и хардуерни науки“ избират за втори ДЗИ измежду профилиращите предмети, които са изучавали във втори гимназиален етап 11 и 12 клас (Информатика, Информационни технологии или Aнглийски език), а учениците от професионална паралелка „Банкова охрана и инкасова дейност“ се явяват на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

По желание всеки зрелостник може да положи и до два допълнителни ДЗИ по избрани от него предмети. Съгласно чл.135 в зависимост дали предметът е бил профилиращ във втори гимназиален етап или не, се полага върху различно учебно съдържание. ДЗИ по профилиращ предмет включва учебното съдържание от задължителните модули (11 и 12 клас), а предмет, който не е изучаван във втория гимназиален етап на образованието, се полага върху материала от ООП.

След успешно положени ДЗИ получавате диплома за завършено средно образование, а учениците от професионалната паралелка получават и свидетелство за професионална квалификация.

График по дейности и дати:

/ДЗИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2024 г. /

Дейност
Срок
1
Подаване на заявления (по образец) за допускане до ДЗИ сесия май- юни 2022 г.
06.02.2024 г. – 21.02.2024 г.
Отг. кл. р-ли, Д. Огнянова
2
Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит за промяна на оценка
Учениците имат право еднократно да се явят за промяна на год./окончателна оценка
01.05.2024 г.  10.05.2024 г.
3
Приключване на втория учебен срок
13.05.2024 г.
4
Обявяване на списъци с разпределение на зрелостниците по училища, сгради и зали
до 16.05.2024 г.
5
Издаване на служебна бележка „ ДОПУСНАТ“ до избраните предмети ДЗИ
до 16.05.2024 г.
6
ДЗИ
1. БЕЛ (задължителен)
17.05.2024 г., начало 8:30 ч.
2. ДЗИ по профилиращ предмет (Информатика, ИТ или АЕ) (задължителен)*
2. ДЗИ за придобиване на професионална квалификация (задължителен)**
20.05.2024 г., начало 8:30 ч.
3. ДЗИ по желание на ученика
22.05. – 31.05.2024 г.
7
Оценяване на изпитните работи
20.05.2023 г. – 05.06.2024 г.
8
Обявяване на резултатите от всички държавни зрелостни изпити
до 07.06.2024 г.

Обяснителни бележки:

  • * Отнася се само за Профил: „Софтуерни и хардуерни науки“
  • ** Отнася се само за професионална паралелка „Банкова охрана и инкасова дейност“