За вас, зрелостници от випуск 2022 година

Вие, учениците от XII клас на уч. 2021/2022г. ТРЯБВА да се запознаете с правата и задълженията си по:
– НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (от чл.100 до чл.102 вкл.)
– НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
– НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование ( чл.35 и чл.36 )

График по дейности и дати:

/ДЗИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2022 г. /

Дейност
Срок
1
Подаване на заявления (по образец) за допускане до ДЗИ сесия май- юни 2022 г.
03.02.2022 г. – 18.02.2022 г.
Отг. кл. р-ли
2
Подаване на заявления (по образец) за явяване на изпит за промяна на оценка
Учениците имат право еднократно да се явят за промяна на год./окончателна оценка
25.04.2022 г.  09.05.2022 г.
3
Приключване на втория учебен срок
12.05.2022 г.
4
Изпити за промяна на годишна оценка по график
13.05.2022 г. – 17.05.2022 г.
5
Обявяване на списъци с разпределение на зрелостниците по училища, сгради и зали
до 17.05.2022 г.
6
Издаване на служебна бележка „ ДОПУСНАТ“ до избраните предмети ДЗИ
до 17.05.2022 г.
7
ДЗИ
1. БЕЛ (задължителен)
18.05.2022 г., начало 8:30 ч.
2. ДЗИ по профилиращ предмет (Информатика, ИТ, АЕ/Философия) (задължителен)*
2. ДЗИ за придобиване на професионална квалификация (задължителен)**
20.05.2022 г., начало 8:30 ч.
3. ДЗИ по желание на ученика
26.05. – 03 .06.2022 г.
* съгл. Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката
8
Оценяване на изпитните работи
20.05.2022 г. – 06.06.2022 г.
9
Обявяване на резултатите от всички държавни зрелостни изпити
до 08.06.2022 г.

Обяснителни бележки:

  • * Отнася се само за Профил: „Софтуерни и хардуерни науки“
  • ** Отнася се само за професионална паралелка „Банкова охрана и инкасова дейност“