ERASMUS+,TALIS

Дигитални образователни средства – стъпка напред към модерно Европейско измерение

През учебната 2016-2017 г. 128 СУ „Алберт Айнщайн“ кандидатства и спечели финансиране с проект 2017-1-BG01-KA101-0357118 “Дигитални образователни средства – стъпка напред към модерно Европейско измерение“ по програмата Еразъм+. Проектът предвижда повишаване на професионалната квалификация на учителите от начален, прогимназиален и гимназиален етап чрез усъвършенстване на дигиталните, чуждоезиковите и управленски умения  и  прилагане на нови интерактивни методи и електронни ресурси в урочната, извънкласната и проектна дейност. В проекта са включени 6 учители, които ще участват в различни квалификационни курсове в Република Малта и Република Ирландия. Участието в мобилностите на проекта ще даде възможност за повишаване на мотивацията и ефективността на преподаване и учене чрез интегриране на дигиталните технологии, таблети и смартфони, както и използването на софтуерни платформи за управление на учебния процес в класната стая и извън нея и за споделяне на добри практики и мултикултурно общуване с колеги и ученици от Европа. Реализирането на този проект ще помогне на учителите, учениците и ръководството да се справят с предизвикателствата на глобализацията, дигитализирането и постигането на европейски измерения на институцията.

От 9 до 13 октомври 2017 г. учители от 128 СУ „Алберт Айнщайн“ участваха в обучение, организирано от института ETI в Република Малта. В рамките на квалификационните курсове колегите Десислава Огнянова, Елза Вукова и Светла Арсенян  усъвършенстваха професионалните си умения в областта на дигиталните технологии, управлението и методиката на обучение по английски език, както и комуникативните си умения в мултикултурна среда за споделяне на опит и партньорство с колеги от цяла Европа. В края на обучението учителите разработиха личен план за развитие, блогове и уебсайтове с интересни онлайн ресурси и уеб приложения, които ще бъдат използвани за повишаване на мотивацията, успеваемостта и лингвистичните умения на учениците. Културната програма включваше запознаване с природни и историчеси забележителности на Малта, както и посещение на фестивали и събития в столицата Ла Валета и гр.Мдина.

Учители от 128 СУ„Алберт Айнщайн“ бяха на обучение в Ирландия по проект 2017-1-BG01-KA101-0357118Дигитални образователни средства – стъпка напред към модерно Европейско измерениена програмата Еразъм+

От  23 до 28 април 2018 г. учители от 128 СУ „Алберт Айнщайн“ участваха в обучение, организирано от института Europass в Дъблин, Ирландия. Г-жа Ваня Георгиева – учител начален етап, г-жа Весела Славова – учител по англ.ез. в начален етап и г-жа Мариела Георгиева – учител по информационни технологии споделиха добри практики в прилагането на дигитални средства в учебния процес с преподаватели от Гърция, Италия, Полша, Германия и Финландия. В рамките на квалификационния курс колегите усъвършенстваха професионалните си умения в използването на лаптопи, таблети и смартфони като инструменти в работата на учителя. Те бяха запознати с нови софтуерни продукти, платформи и приложения като: Edmodo, Socrative, Kahoot, Onenote, Edpuzzle, Quizlet и др., които ще подпомогнат общуването в класната стая, управлението на онлайн групи и възможността за екипна работа по проекти. Участниците имаха възможност да се запознаят с културните достижения и историческото наследство на Република Ирландия. Заедно с дигиталните си компетентности, те усъвършенстваха комуникативните си умения в мултикултурна среда за споделяне на опит и партньорство с колеги от цяла Европа.

 

Международно изследване на преподаването и ученето

TALIS 2013talis

През учебната 2012/2013г. 128 СОУ”Алберт Айнщайн” беше сред избраните училища, в които ще се проведе Международно изследване на преподаването и ученето TALIS 2013.Това изследване се осъществява от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) заедно с Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието (IEA) и финансово се подкрепя от Европейската комисия. Национален координатор на изследването за България е Центърът за контрол и оценка на качеството на училищното образование към Министерството на образованието, младежта и науката.

TALIS е първото международно изследване, което поставя в центъра на изследователския проблем учителите, като основно се фокусира върху учебната среда и работните условия на учителите в училищата. Участието в проекта дава възможност на учителите и директорите на училищата да дадат своя принос за развитието на образователни стратегии и политики.

Изследването се провежда в 30 страни от 5 континента. Целева група са всички учители, преподаващи в прогимназиалния етап, както и директорите на училищата, в които те преподават. Участието на 128 СОУ”Алберт Айнщайн” в международни проекти е сред приоритетите на училището и се надяваме, че този проект ще даде възможност на учителите да дадат своя принос за анализа на учебната среда и за развитието на нови стратегии и политики в сферата на образованието.