УСПЕХ, Твоят час

27.06.2018г. ИЗЛОЖБА „Ние творим и се забавляваме“ на учениците от арт ателие „Пъстроцветна дъга“ по проект „Твоят час“. Вижте невероятните постижения на учениците на финалната изложба!

 

30.05.2018 – АНКЕТИ за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта „Твоят час“

Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта.
За целта, директорите на училищата следва да запознаят учениците, техните родители, както и членовете на съвета „Твоят час“ с възможността да изразят мнението си за дейностите по проекта и да предоставят електронните адреси на анкетите. Същите са както следва:

Анкета за учениците
Анкета за родителите
Анкета за членовете на съветите „Твоят час“

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.

 

 

През учебната 2017/2018 година продължава изпълнението на дейностите по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Правилата и изискванията за изпълнението на проектните дейности са определени в Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта, утвърдена със Заповед № РД09-2233/19.04.17 г. на министъра на образованието и науката.

В изпълнение на дейностите по проекта, в училището се провеждат представителни изяви. Вижте част от изявите на клубовете:“Моят роден край“ с ръководител Нина Геогриева, „Общуване без граници“ с ръководител Елза Вукова и клуб „Екипиран за растеж“ с ръководител Светла Арсенян.

 

На 23.10.2017г. в стая 206 от 12,30ч. се проведе публична изява и представяне на проекти на дейност „Здравно букварче“ по проект Твоят час с ръководител Анелия Найденова. Темата беше „Извор на живота е водата“.Гости на мероприятието бяха родител М. Георгиева  и  медицинската сестра Евелина Енакиева. Целта на изявата е учениците да намерят и изговят табла, работейки в екип. Учениците показаха свойте изготвени проекти, тяхните мечти и вълнения.

На 25.10.2017г. се проведе публична изява на тема „Спрайтове танцьори“ сучастниците от дейност Визуално програмиране за деца-1 и 2 в кабинетите по информатика -309 и 310. С помощта на учителя определен ученик презентира програмата пред учениците , влизайки в роля на учителя. Целта на темата е учениците да се научат да мислят последователно и логически. Учениците показаха добро ниво за работа с програмата Scratch.Ръководители на дейностите са А. Aтанасова и   М. Георгиева.

На 23.11.2017г. от 13:30ч. в 309 стая в 128 СУ се проведе представителният урок на тема : „ Химични методи за опазване на чистотата на водата ’’ от проект ‘’Твоят час ’’,клуб ‘’Млад химик?? с ученици от 7а и7 б класове от 128 СУ, ръководител Деляна Гаджанова. Имаше гости учители от 128 СУ на урока. Цели: Да се обсъдят здравни и екологични проблеми, свързани със замърсяването и опазването на водата! Да се обогатят знанията по проблемите на замърсяването и опазването на околната среда! Да се създадат условия за изява на ценностно отношение на учениците към природата! Очаквани резултати: Учениците да назовават основни замърсители на водата,  посочват начини за почистване на водата, oписват накратко парников ефект и киселинни дъждове! Дидактически средства и материали: снимков материал,презентации за методи за пречистване на водата и беседа на учениците по темата.Учениците от 7а и 7б на 128 СУ се представиха отлично в представителните изяви свързани с темата: ‘’Химични методи за опазване чистотата на водата’’ за което представяме и снимков материал.

лого-проект

 

Заявление и декларация за информирано съгласие ( вижте тук)

Регистър на дейностите по проект „Твоят час“ ( вижте тук)

Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта( вижте тук)

Заповед и правила ( вижте тук)

За допълнителна информация електронната платформа на проекта (вижте тук)

 

UspehLogo

 

Във връзка с реализирането на проект BG 051ро001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/ нашето училище е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година и Министерството на образованието, младежта и науката.

Общата цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. По този начин учениците развиват допълнителни знания, умения, компетентности и се осмисля свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

През учебната 2012-2013г. в 128 СОУ „Алберт Айнщайн” се реализират клубове и ателиета в 30 извънкласни дийности. Пълният списък вижте тук.

 

Ето и някои интересни моменти от живота на клубовете „УСПЕХ!