В първи клас

 

 

ПРИЕМ  В  ПЪРВИ  КЛАС  ЗА  УЧЕБНАТА  2018/2019  ГОДИНА

4 ПАРАЛЕЛКИ В ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Х 22 УЧЕНИЦИ

1. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

(Приложение № 1.1 към Решение № 173 по Протокол № 49/15.03.2018г.)

 

 

СРОК ДЕЙНОСТ
30.03.2018г. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 16.04.2018 г. до 16.05.2018 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.
04.06.2018 г. в 17.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.
от 05.06.2018 г. до 07.06.2018 г. вкл. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на първо класиране.
07.06.2018 г. – в 18.00 ч. Обявяване на свободните места за второ класиране.
от 08.06.2018 г. до 11.06.2018 г. вкл. до 12.00 ч. Подаване на заявления за участие във второ класиране.
11.06.2018 г. – в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
от 12.06.2018 г. до 13.06.2018 г. вкл. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на второ класиране.
13.06.2018 г.-в 18.00 ч. Обявяване на свободните места за трето класиране.
от 14.06.2018 г. Попълване на свободните места след трето класиране.
от 20.06.2018 г. до 14.09.2018 г. вкл. Информацията за свободни места се публикува на интернет- страницата на училището и РУО София-град

 

2.ЗАЯВЛЕНИЕ и общовалидни критерии за всички първокласници в София

( Приложение № 1.1 към Решение № 173 по Протокол № 49/15.03.2018г )

 

ДО ДИРЕКТОРА

НА 128 СУ „Алберт Айнщайн“                                               вх. № . . . . . . .

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От…………………………………………………………………………………………………………..

/три имена на родителя/настойника/

 

Постоянен/настоящ адрес………………….. ………………………………………………..

Телефон за връзка…………………… e-mail:…………………………….

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Заявявам, че желая синът/дъщеря ми ……………………………………………

………………………………………………. ……………………………………………………

 

да бъде приет/а в повереното Ви училище в I клас за учебната 2018/2019. година. Декларирам, че синът/дъщеря ми отговаря на следните критерии:

 

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ Посочва се най- благоприятният за ученика постоянен или настоящ адрес. Изписва се район, жлс., квартал, улица, №, бл., ет., ап.
8.1 ПЪРВА ГРУПА– деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години.
8.2 ВТОРА ГРУПА– деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.
8.3 ТРЕТА ГРУПА– деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.
8.4 ЧЕТВЪРТА ГРУПА– деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението;
Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ Да/Не
8.5 Дете с трайни увреждания над 50 % – 6 т.
8.6 Дете с двама починали родители – 5 т.
8.7 Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 22 т.
8.8 Деца. завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т.
8.9 Дете с един починал родител – 3 т.
8.10 Дете. което живее в семейство/домакинство с три и повече деца – 5 т.
8.11 Дете. настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете -3т.
8.12 Дете с постоянен/настояш адрес в прилежащия район, граничещ на прилежащия район на училището – 5 т. /Прилага се след изчерпване на възможноетЕЕте за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий.
8.13 В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура ка случайно избрани входящи номера на тези деца.

 

Заявявам, че желая синът/дъщеря ми да изучава следните предмети в избираемите учебни часове:

1…………………………………..

2…………………………………..

3…………………………………..

 

Заявявам, че /желая/ не желая/ синът ми/ дъщеря ми да посещава група за целодневна организация на учебния ден.

 

Уведомен съм, че ако в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, е необходимо да подам допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.

Уведомен съм. че при установяване от Комисията ка невярно декларирани от мен данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следваща класиране.

Информиран съм. че при невярно декларирани данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Родител:………………………….                         Служител:……………………………………………..

/име, фамилия и подпис/             /име, фамилия и подпис/

 

3. Оргиналното заявление за приемане може да изтеглите от тук.

 

4. Необходими документи:

– за първа, втора, трета и четвърта групи: оргинал на удостоверението за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение №16 към чл.24,ал1 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

 

5. Прилежаща територия ж.к. Младост 2-от бл.217 до бл.295 (вижте тук)

 

Какво предлага училището:

Училището разполага с два самостоятелни етажа за учениците от І-ви до ІV-ти клас, с всички функционални предимства:

-целодневно обучение за самоподготовка и занимания по интереси;

-съвременно обзаведени класни стаи с модерно оборудване;

-интерактивни уроци чрез мултимедийни презентации;

-часове по английски език и компютърна грамотност;

-творчески ателиета – рисуване, музика и танци;

-обновен физкултурен салон и площадки за игра;

-денонощно видеонаблюдение;

-бюфет и стол за ученическо хранене;

-медицинско обслужване и консултации с логопед;

-безплатна закуска и участие в програми: „Ученически плод”; „Училищно мляко”;

-участие на децата в проекти, като: „С грижа за всеки ученик”, Модул 1 „Осигуряване на обучението на  талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”, „Фортисимо в клас”, „Арт ателие” на фондация „EASYART” и др.;